Menü

 Din ve İnanç
· Yapılacak_İbadetler

 Siyer
· Sahabeler

 Tasavvuf ve Ahlak
· Nefis_Muhasebesi
· Alimlerden_Nasihatler

 Namaz
· Namaz_Dua_Sureler
· Abdest_Alinis
· Resimlerle_Namaz

 İlmihal
· Namaz_İlmihali
· Taharet Kitabı
· Oruç_Kitabı
· Zekat_ilmihali
· Hac_ilmihali
 Rüya Tabirleri
Hutbe ve Vaazlar
Hutbe Vaaz
Rüya Tabir


Dini Hikayeler
Dini Hikayeler Oku
Linkler
sübhaneke  
Kuran Meali Dinle
Kuran Dinle
Modelleri Dantel
Dantel
Dantel Modelleri
salatı münciye
cüz dinle
tesbih namazı
seferi namaz
4 büyük melek
Kuran Meali Oku
sahih hadisler
Peygamber Efendimizin Kısaca Hayatı
571 de bir güneş doğdu ilahisi sözleri
Resimli Yerde Namaz Kılınır mı ?
ettehiyyatü duasi
En Çok Yumurtlayan Tavuk
Tavuk Cinsleri
Tavuk çeşitleri
kunut duaları
Livâta (cinsî sapıklık)tan Sakınmak

"Lût'a da (peygamberlik vermiştik). O zaman kavmine (öyle) demişti: "Siz gözünüz göre göre hâlâ kötülüğü yapacak mısınız? Ger­çek siz kadınları bırakip da şehvetle mutlaka erkeklere yanaşacak mısınız? Hayır, sîz be­yinsizlikte (ahmaklıkta) devam edegelen bir kavimsiniz" (Sûre-i Neml 54-55).

Değerli Gençler!
Cinsî sapıklığı yeryüzünde ilk irtikap edenler, Lût (a.s.)ın peygamber olarak gönderildiği Sedum (Sodome) nahiyesi halkı olmuştur. Buranın ahâlisi, küfr-ü inkâr içinde bulunuyor ve cinsî sapıklık rezaletini işliyorlardı.

Hz. İbrahim'in oğlan kardeşi Harran'ın oğlu bulu­nan Hz. Lût, amcasıyle birlikte Bâbil'den ayrılıp Şam'a geldiğinde, Sedum halkına peygamber ola­rak gönderildi. Lût (a.s.); bu ahlâksızları, âyet-i ke­rime mealinden anlaşıldığı üzere, uyarmış ise de onun nasihatlerini dinlemediler ve çirkinin ötesi bayağı işin takipçisi oldukları için lanetlendilerBu alçaklığı irtikap eden kimse, akl-ı selimden soyunmakta ve haya duygusunu terketmektedir. Bu cürüm, halkın nazarında hırsızlık ve zina suçundan daha şeni ve âdi bir davranış olarak kabul edil­mekte ve Resûlullah (s.a.v.)in şu hadisiyle tel'in edilmektedir.

"Lût kavminin (cinsi sapıklık) işini yapana Allah lânet etsin" (Müsned-i Ahmed b. Hanbel c. 1, s. 399; Tuhfet'ül-Ahvezi c. 5, s. 21).
Bu edepsizliğin ne büyük bir cürüm ve sefil bir davranış olduğunun anlaşılması için Resûli Ekrem (s.a.v.)in birkaç hadîsini meâl olarak nakletmek isti­yorum:

"Ümmetim için korktuğum şey(ler)in en korkunç olanı, Lût kavminin ameli (olan çirkin ilişki)dir" (Tuh-fet'ül-Ahvezi c. 5, s. 23).

"Erkeğe ve kadına arka (tarafın)dan yaklaşmak için varan kimseye Allah (rahmet nazarı ile) bak­maz" (T.Ahvezî c. 5, s. 21).

Bir şahsın bu hayasızlığı kendi eşine yapmasına gelince, bu hadîs-i nebevi bu davranışı lanetlemiş bulunmaktadır:

"Kim karısına arka tarafından (tecavüze) varırsa mel'undur (Ebû Dâvûd c. 25 s. 249).

Nikâh akdinin erkeğe kazandırdığı kadından fay­dalanma helalliği, her tarafından ve her şekilde de­ğil, ancak meşrûiyet çizgisi üzerinde hareket etmek­le sınırlandırılmış bulunmaktadır. "Kadınlarınız sizin için (çocuk yetiştiren) tarlanızdır."(1) beyan-i ilâhisi dikkate alındığı zaman, yanlış yoldan o tarlaya yak­laşmanın lanetlenmesinin sebebi açıklık kazanmak­tadır.
İnsan neslinin devamına âmil olmak üzere vücut tezgahlarında imal edilip erkeğin sulbünde depo edilen tohumların (spermanın) çirkef bir mahalle se-çılması, muradı ilâhiye aykırı, ahlâkî esaslara tama­men muhaliftir.
Allah Teâlâ'nın verdiği o cevheri israf eden "mezmûm", onu cinsi sapıklıkta kullanan "mel'un"-dur. Bir şahsın hanımı âdet (hayız) görmekte iken ön tarafından yaklaşmak muvakkaten (hayız süresince) haram; necaset muhallinden yaklaşma ise ebediy­yen yasaktır.

Bakara Sûresinin 223. âyetinin metnindeki "en-nâ" edatı, mekan manasına olmayıp "keyfe" anla­mındadır. Yani "istediğiniz yerden" değil, "dilediği­niz gibi" anlamınadır. Şöyle ki: Yan yatmış veya sir-tüstü uzanmış halde (ve fakat mutlaka meşru mahal­den) manasınadır. Tirmizi'nin rivâyet ettiği, "Arka ta­rafından ve hayız (halinde yaklaşmak)dan sakının" mealindeki hadisi şerif mevzua daha çok açıklık ka­zandırmaktadır (Bakınız: Tefsîr-i Kurtubî c. 3, s. 93).

Akl-ı selim sahiplerinin mes'eleyi daha iyi kavra­ması için müdekkik tefsir âlimlerimizden Elmalı'lı Mu­hammed Hamdi Yazır'ın açıklamasını buraya naklet­mekle yetiniyorum: "Hars, esasen ziraat gibi ekin ekmek demek olup, ekin yeri ve mezraa manâsına isim de olur. Burada bu manayadır. Bu tabir ile ka­dının kadınlık uzvu yere, erkeğin nutfesi tohuma, doğacak çocuk ta bitecek hasılata teşbih edilerek bir istiâre yapılmış ve bununla Allah'ın emrettiği mevzi-i hars, izah buyurulmuştur ki manâsı şudur: "Kadınlar sizin ekinliğinizdir. Siz onlara insan ve müslüman tohumları ekip hasılat olarak zürriyet yetiştirmektesiniz" (Hak Dini Kur'ân Dili c. 1, s. 777).

Münevver Gençler!
Cinsi sapıklık, zina suçunda olduğu gibi, bazı kı­sımlara ayrılmaktadır. Şöyle ki:

Elin livâtası:
Şehvani hislerle genç çocukların elini tutmak ve­ya vücudunun belirli noktasına elini koyarak sıkmak ve bu şekilde şehvani hislerini tatmine çalışmaktır.

Gözlerin livâtası:
Bîr erkeğin nefsinin temâyül duyduğu bir gence, bilhassa yüzünde tüy bitmemiş genç bir çocuğa, şehvani duygularla bakmasıdır.

Irzın livâtası:
Herhangi bir erkeğe veya kadına arka tarafından yaklaşmaktır.
Livatanın başlıca zararlarını açıklayarak bu mevzuu derinleştirmek istiyorum:

1- Bu çirkin ve bayağı davranış, gençlerin ahlâ­kını bozmakta ve şehvette israfa sevketmektedir. Zi­ra bu fena işi alışkanlık hâline getirenler, arzularına kolaylıkla erişir duruma gelmektedirler. Bu durum, aile ocağının temeline konulan bir dinamit gibidir.

2- Bu kötü alışkanlık sebebiyle erkekler zelil ve sefil olurlar, halkın arasında başı dik ve alnı açık olarak dolaşamazlar.

3- Kocaları cinsi sapıklığa meyletmekle ihmal edi­len kadınlar, zinaya itilmiş olurlar.

4- Bu hayasızlığın yayılması sebebiyle nesil azalmış olur. Çünkü bu kötü alışkanlık, kişiyi evlen­mekten ve kadından yüz çevirtir.

5- Bu ahlâksızlık, aile bağlarının çözülmesine ve evlilik hayatının bozulmasına sebep olur.

6- Eids (Aıds) gibi tehlikeli hastalıkların yayılma­sına ve insan sağlığının bozulmasına yol açar.

7- Halk arasında düşmanlık tohumlarının saçıl­masına sebep olur. Çünkü evladı baştan çıkarılmış bulunan aileler, çocuğunu kötü yola düşüren şah­sın hasmı hâline gelirler.

8- Gençlerin evlenmekten yüz çevirmesine âmil olur.

9- Bu alçaklığı irtikap eden fail ve mefule zühre­vi hastalıklar ve bir takım akıntılar arız olur.

10- İnsan, bu davranışı sebebiyle, alçaklığın en bayağısına maruz kalmış olur.

11- Bu kimselerin üzerinden Allah'ın rahmeti kal­kar ve kendilerine gadabı ilâhi vacip olur.

12- Domuzdan başka hiçbir hayvanın irtikâp et­mediği bu rezaleti işlemek suretiyle, hayvandan da­ha aşağı bir seviyeye inmiş olur.

13- Peygamberimiz Hz. Muhammed'in lanetine hedef olur ve rahmeti ilâhiden uzaklaştırılır.

Bu mevzuu Allah resulünün bir tavsiyesiyle nok­talamak istiyorum: "Siz (erkekler) iffetli olunuz ki kadınlarınız da (zinadan sakınsınlar ve ) iffetli olsun­lar. Siz babalarınıza iyi davranınız ki evlâdınız da size iyi davransınlar" (Keşfül-Hafa c. 2S s. 61).
(1) Sûre-i Bakara 223

Copyright © IslamiYasam.Com, Ýslam, Kuran, Rüya Tabirleri,Dini Rüya Tabirleri, Hadis, Kuran-i Kerim, Fýkýh, Ýlmihal Tüm hakları saklıdır.

Yayınlanma:: 2007-11-25 (3142 okuma)

[ Geri Dön ]
Hadis - Hadisler
Sitemiz PHP-Nuke Kodlari Ile Hazirlanmistir.
Sayfa Üretimi: 0.07 Saniye

:: NukeMods ::